เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder คลังเอกสาร
photo คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
photo -ร่าง- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
photo แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
photo แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
photo แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส โดย สำนักงาน ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของ อปท. โดยวิทยากรสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) แนวทางการบริหารราชการตามกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของส่วนบุคคลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1