ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7985 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง