ชื่อเรื่อง : ซื้อค่ายาและเวชภัณฑ์ ประจำศูนย์สาธารณสุขชุมชนขั้นมูลฐานของเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง