เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายคณะผู้บริหาร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775
นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076
นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443
นายพิศัก ศรีวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 081-7397740
group สภาเทศบาล
นายประเกียรติ ดาบพลอ่อน
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 065-1090936
group สำนักปลัด
นางพัสราณี ทนุจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-5751556
group กองคลัง
นางสาวจีรนันท์ ดาบลาอำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3164605
group กองช่าง
นายศุภชัย โสมศรีแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-7315929
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไพทูรย์ กุดตะแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-6157543
group กองการศึกษา
นางสาววนิชยา ถึงนามลี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3258251
group กองประปา
จ่าเอก ชูสิทธิ์ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานประปา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
group กองสวัสดิการสังคม
นายนฤนาท ดาบพลอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1586080